i3 Consult กรุงเทพ

กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนลุมพินี ในอาคารอันทรงเกียรติ "The Q House Lumpini".